Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Från dåtid till nutid - en spännande resa

Den 7 mars 1964 invigdes det som i dag är Torsby Flygplats av flygpionjären Albin Ahrenberg och den ryske kosmonauten Valerij Bykovskij.

1958
Kontakt togs med Billerud och en del privata markägare för röjning av ett landningsstråk. Kontaktman var Jägmästare Beskow Billerud. Torsby kommun informeras. Kommunen beslutar att ett anslag skall utgå med 3000:- för arbete och 1000:- för material. Den 3 november 1958 sätts spaden i jorden för det blivande Fryklanda. Banlängden blir i första hand 450 meter och skall sedan utsträckas till 600 meter grässtråk. 

1959
Första landningen skedde den 30 juni 1959.Under den tid arbetet pågick förekom sjöflyg på Vassjön. I september beviljar kommunen ett anslag på 20.000 kronor för ytterligare utbyggnad.

1960
Utbyggnaden påbörjas med att stråket förlängs till 800 meter och 50 meters bredd. Planer föreläggs kommunen om byggandet av en hangar. I april anordnas av förvaltningsorganet Norra Värmlands flygklubb i samråd med flygvapnet, luftfartsstyrelsen och civila flygbolag en information med flygutställning för näringsliv och kommunala myndigheter i Norra Värmland. Nordvärmlands första flygkurs för piloter anordnas under ledning av majoren i Flygvapnet Ingemar Wängström som tar Fryklanda i besittning.

1961
Kommunen anslår 34.500 kronor för den fortsatta utbyggnaden kompletterad med banljus samt hangar med verkstad. Inspektion av Luftfartsstyrelsen, arkitekten och flygentusiasten Olle Håkansson visar preliminära ritningar på en fullständig utbyggnad av fältet med hangar, verkstad, stationsbyggnad och trafikledartorn, kostnadsberäknat till 110.000 koronor och ett beviljat kommunalt lån. Hinderljus sätts upp på Valbergstornet. I september är landningsstråket utbyggt till 850 meter och första hangaren börjar ta form.

1962
I februari påbörjas en fullständig utbyggnad, och i juni står första hangaren, stationsbyggnaden och trafikledartornet på plats. Kommunen förvärvar marken av Billerud och tar nu över anläggningen. Ett anslag på 600.000 kronor beviljas för asfaltering av det befintliga stråket på 850 meter samt hangarplan, taxibana, uppmontering av radio- och navigationshjälpmedel.

Tornet lyfts på plats - byggnationerna stod färdiga 1962

1963
AB Värmlandsflyg flyttar och förlägger hela sin verksamhet till Torsby Fryklanda. För detta ändamål byggs ytterligare en hangar med verkstad, förrådsutrymmen, och kontor.

1964
Invigning av Torsby Fryklanda under medverkan av flygpionjären Albin Ahrenberg och den ryske kosmonauten Valerij Bykovskij, ett historiskt ögonblick bevakat av radio- TV och större delen av de ledande tidningsorganen. Detta inträffade 7 mars.

1965
En snöslunga anskaffas och nu kan fältet användas året om. En flygplansväg finns också byggd ner till Vassjön, som möjliggör service för sjöflygplan.

1966- 1969
AB Värmlandsflyg är nu fullt ut etablerade med fotoflyg och olika uppdrag inom bruksflyget. Industrialiseringen till Torsby med bl. a Oltronix, Torverk med flera tar flyget allt mer i anspråk för sin verksamhet. Studiedelegationer från när och fjärran besöker Torsby för att få råd och informationer om flygfältsbygget. Turismen börjar också att visa intresse.

1970
Flygfältet fridlyses som skyddsobjekt och Luftfartsstyrelsen godkänner Torsby flygfält, Fryklanda, som enskild trafikflygplats.

1971
Torsby kommun beslutar om utbyggnad av start o landningsbanan till en längd av 1230 meter inklusive högintensiv banbelysning. Beräknad kostnad 953.000:-

1972
Banförlängningen är klar och invigs 8 september.

Återinvigning september 1972.

Många åskådare kom till återinvigningen i september 1972.

1973-1987
Sker endast underhåll och mindre investeringar.

1988
Anskaffas inflygningshjälpmedel bestående av kurssändare och flygfyrar. Detta möjliggör instrumentinflygningar i sämre väder. I december 1988 landade kungafamiljen på flygplatsen för vidare transport till invigningen av Branäs skidanläggning.

Kungafamiljen landar på Fryklanda i december 1988.

1991
Påbörjas en breddning av stråkytor till 60 meter samt en förlängning av landningsbanan till 1420 meter. Dessa arbeten beräknades vara klara hösten 1994.

1992
Torsby Flygplats klassas upp till allmän trafikflygplats och instrumentflygplats med icke precisionsbana, med undantag av erhållna dispenser som avser hinder- frihetskrav.

1993
Torsby och Hagfors kommuner går samman och tecknar avtal med AB Värmlandsflyg om linjefart Torsby - Hagfors - Arlanda. Linjen trafikeras med en Beech 200 med plats för 13 passagerare. Denna verksamhet görs på försök. Luftfartsinspektionen förlänger dispenserna med 1 år.

1994
Allt fler flygplan och helikoptrar trafikerar flygplatsen bland annat för kraftledningsinspektioner, ambulansflyg, och taxiflyg. Antalet landningar uppgick till 3300.

1995
Linjefarten Torsby - Hagfors - Arlanda har permanentats. Under året har 6.712 stycken passagerare använt sig av flyglinjen.

1996
Färdigställs stråkytor och en flygfyr flyttas till Musko norr om flygplatsen.

1997
Luftfartsinspektionen genomför en omfattande verksamhetskontroll. Luftfartsinspektionen skriver i sin rapport att inga nya dispenser eller medgivande kan påräknas. En åtgärdsplan begärs in av flygplatshållaren. En ny upphandling av flygtrafik görs av Torsby - Hagfors kommuner och en större flygplanstyp Becch 1900 sätts in i trafiken. AB Värmlandsflyg får de operativa ansvaret för flyglinjen.

1998
Flygplatsstyrelsen beslutar att ta fram förslag till planläggning och miljöprövning av flygplatsen enligt nya miljöbalken. Riksdagen tar beslut under sommaren om ett ökat ekonomiskt stöd till kommunala flygplatser. Detta stöd kommer att utbetalas 1999.

1999
Flygplatsstyrelsen upphör och flygplatsen administreras under Tekniska förvaltningen och flyglinjen administreras under kommunstyrelsen. Luftfartsinspektionen genomför ytterligare en verksamhetskontroll, som medför att all jettrafik förbjuds tills rullbanan är i godtagbart skick. En reviderad åtgärdsplan och tidsplan lämnas in till Luftfartsinspektionen.

2000
Under sommaren utförs omfattande beläggningsarbeten på rullbanan till en kostnad av 1.3 mkr för att säkerställa dels linjefarten och övrig trafik. En ny upphandling av flyglinjen görs av kommunstyrelsen för kommande 2 årsperiod. En grupp bildas från norrlandsflygplatserna kallad UFNI (upphandling av flygtrafik i norrlands inland) finansierad med EU-medel. Gruppen består av flygplatschefer , representanter från SRFF Luftfart och samhälle LFV sektormyndighet. Gruppen får till uppgift att utreda huruvida en statlig upphandling av flygtrafik kan genomföras. Torsby Flygplats får frågan av LFV om att ingå i utredningen så sent som december 2000.

2001
Förslag till detaljplan är nu klar och miljökonsekvensbeskrivningen likaså ansökan om tillstånd. Tidigt samråd med Länstyrelsen i Värmlands län genomfördes 24/2 2000 och ett utökat samråd 19/4 2001 på Prostgårdslagårn. Projektering av tillfartsväg till nytt terminalområde. Ansökan inlämnas till LFV om tillstånd för ombyggnad av flygplatsen.

2002
Fortlöpande utredningar görs, provborrningar görs för att fastställa markbeskaffenheter. Delar av tillfartsvägen färdigställs. Projektering mark, uppställningsplatta och taxibana.

2003
Upphandling mark. Pågående arbeten av mark beräknas klart i oktober. Projektering Bygg påbörjas. Byggstart april 2004.

2005
Flygplatsen invigdes på nytt fredagen den 21 oktober. Flygtrafiken är åter igång måndagen den 31 oktober.

2006
Två personer nyanställs och utbildas för torntjänst under 9 veckor på LFV training i Malmö. Nu finns 4 utbildade AFIS för torntjänsten på Torsby Flygplats.

2007
Delar av fordonsparken för fälthållning byts ut. Begagnad utrustning så som plogutrustning, sopmaskiner och snöslunga köps in från Bromma och Arlanda.

2008
Organisationen omarbetas, fälthållningen som tidigare legat på entreprenad tas nu över i egen regi. Ny personal i ledningsfunktion, Thomas Stjerndorff tillsätts som VD för Torsby Flygplats, samtidigt anställs ny flygplatschef, ny tornchef och ny verkstadsansvarig.

I juni 2008 firades 50-årsjubileum - 1958 togs det första spadtaget på det som i dag är Torsby Flygplats. I samband med jubileet arrangerades Öppet Hus med aktiviteter, sevärdheter och tal. Medverkande var bland annat NextJet Wermlandsflyg, PS Aviation, Torsby Flygklubb, Förarutveckling AB, Nissan Driving Academy, Räddningstjänsten, Polisen, Landstinget och sist men inte minst Svenska Försvaret i Såtenäs som gjorde ett antal överflygningar med en robust Hercules-C130. Läs mer och se bilder från Öppet Hus här.

Den 29 september 2008 landar filmteamet för filmen "Rallybrudar" på Torsby Flygplats. Filmen, som spelats in i bland annat Torsby, har världspremiär på biografen Stärnan i Torsby samma dag och filmteamet tas emot på Torsby Flygplats av flygplatsens VD, Thomas Stjerndorff.

Skådespelerskorna Eva Röse och Marie Robertsson välkomnas av Torsby Flygplats VD Thomas Stjerndorff

Marie Robertsson och Eva Röse i den nordvärmländska vildmarken under filminspelningen.

2009
Hela flygplatsen inhägnas med viltstängsel, 4500 meter stängsel monteras och hindrar djur från att tas sig in på området.

Kort om flygtrafiken på Torsby Flygplats
Från och med den 28 oktober 2002 övertog Rikstrafiken ansvaret för flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda. Sedan starten i februari 1993 till och med sista december 2002 har 62 957 passagerare använt flyglinjen till och från storstadsregionen. Detta är ett årligt snitt på 6295 passagerare.

Driftbidraget har erhållits, från och med år 1999 till och med år 2005, med totalt 17.054 Mkr. Detta bör ses som en rättvisefördelning mellan statliga och kommunala flygplatser. Viktigt med flygplatser i glesbyggd är givetvis tillgängligheten. Detta för att trygga en fortsatt tillväxt för kommunens näringsliv och dess innevånare.

Sammanställd historik av Stig Engström, Flygplatschef 1974-1996, Roland Löving, Flygplatschef 1996 - 2007 och Henrik Johansson, flygplatschef 2007 - 2011.

Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.