Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Pressmeddelande från flygbolaget Avies

Flygbolaget Avies i Sverige AB skickade i går ut ett pressmeddelande. Originalpressmeddelandet är på engelska och är översatt i sin helhet till svenska. Vi publicerar dem båda här.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelandet på engelska

"30.10.2014 Stockholm In recent weeks there has been lots of talk about operator Avies’ flight safety. A safety recommendation was issued by Statens Haverikommission (SHK) about Avies flying on contaminated runways. This has led to the whole subject being taken out of context and scrutinized on the national media level. Avies is issuing this press release to clarify some aspects of the report.

Avies is an Estonia Air operator certified under EASA regulatory and safety framework. Our safety commitment begins with the hiring and training of Avies‘s pilots and maintenance personnel, and includes a policy of maintaining its aircraft in accordance with the highest European airline industry standards. Avies has not had a single passenger or flight crew fatality as a result of an accident with one of its aircraft in its 24-year operating history. Although Avies seeks to maintain its fleet in a costeffective manner, management does not seek to extend Avies‘s operating strategy to the areas of safety, maintenance, training or quality assurance. Routine aircraft maintenance and repair services are performed primarily by Avies, at Avies‘s main bases, but are also performed at other base airports by maintenance contractors approved under the terms of Part 145.

About contaminated runways. Landing on contaminated runways involves increased levels of risk related to deceleration and directional control. The runway should not be contaminated under any circumstances and if so, the airports have an obligation to clean them. If the airports doesn’t clean them, then the airline has procedures in place related to the contamination and friction of the runways. These procedures are regulated by the aircraft manufacturer who dictates to the operator/pilots what measures are to be taken into account when contamination occures. Manufacturer’s calculations are very conservative and should work in any situation.

In order to have more detailed and airport specific runway parameters, Avies has been voluntarily working on the issue. Avies decided to have runway parameters analysed by an experienced Swedish runway analyst and publish them to our pilots for use in contaminated conditions. The analyses was completed before our winter operations started on 20.10.2014. All of our crews have these additional analyses available by now. Avies has an EASA approved Safety Management System in place for monitoring such performance.

Avies has taken into account the public’s concern about our flights safety. As an additional measure in recent weeks, we have inspected all our aircraft to make sure these are fit for safe winter operations. We acknowledge that doing so we have created disturbance to our flight regularity. We appologise for any such inconvenience created to our passangers. We are now resuming normal traffic and can assure passangers that all our flights are safe.

Sincerely, Allan Soll CEO Avies"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelandet på svenska

"Stockholm den 30 oktober, 2014.

Avies har den senaste tiden varit föremål för massmedias uppmärksamhet gällande flygsäkerhet då Statens Haverikommission (SHK) har utfärdat en säkerhetsrekommendation gällande Avies operationer på kontaminerade banor.

Avies utfärdar detta pressmeddelande för att klargöra vissa aspekter i rapporten.

Avies är en Estländsk operatör, certifierade enligt EASA:s regelverk. Vårt säkerhetsengagemang börjar med anställning och utbildning av Avies piloter och underhållspersonal. Vår policy är att våra flygplan skall vara i paritet med de högsta europeiska normerna inom flygindustrin.

Avies har inte haft ett enda dödsfall bland passagerare eller flygbesättningar till följd av en olycka med ett av sina flygplan i sin 24-åriga verksamhets historia. Avies strävar efter att upprätthålla sin flotta på ett kostnadseffektivt sätt, vilket dock inte får innebära att vi gör avkall på säkerhet, underhåll, utbildning eller kvalitetssäkring.

Rutinmässiga underhåll och reparationer, utförs i första hand av Avies, på Avies baser, men också vid andra flygplatser med underhållsentreprenörer som godkänts enligt villkoren i EASA, Part 145.

Landning på kontaminerade banor innebär ökad risk i samband med inbromsning och styrförmåga. Landningsbanan får inte vara kontaminerad under några omständigheter, och om så är fallet, är flygplatserna skyldiga att rengöra dem. Om flygplatserna inte rengör landningsbanan, har flygbolaget rutiner i samband med kontamineringen och friktionen på banorna. Dessa förfaranden regleras av flygplanstillverkaren som tillhandahåller vilka åtgärder som operatören ska beakta då kontaminering förekommer. Tillverkarens beräkningar är mycket konservativa och ska fungera i alla situationer.

För att få mer detaljerade flygplatsspecifika korrektioner för start och landning så har Avies engagerat en erfaren svensk prestandaanalytiker för att ta fram korrektioner för varje bana vi flyger till. Alla våra besättningar har naturligtvis tillgång till dessa korrektioner.

Avies har ett av EASA godkänt internt säkerhetsledningssystem för att bl.a. övervaka att flygsäkerheten inom Avies inte på något sätt äventyras. Avies har tagit hänsyn till allmänhetens oro över säkerheten på våra flygplan. Som en ytterligare åtgärd under de senaste veckorna, har vi inspekterat alla våra flygplan för att säkerställa att dessa i alla delar fyller det av myndighetens utfärdade regelverk. Vi erkänner att vi har skapat störningar i vår regularitet. Genom att vi har gjort denna extra genomgång av våra flygplan, har vi åsamkat våra kunder en del olägenheter. Vi ber våra kunder om ursäkt för detta.

Vi är nu beredda att återuppta normal trafik, och kan försäkra våra passagerare att alla våra flygningar är säkra.

Vänligen Allan Soll VD"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EASA (European Aviation Safety Agency) är den myndighet som ansvarar för luftfartssäkerhet i Europa. Läs mer om EASA här: http://www.easa.europa.eu/ Länk till annan webbplats.

Om du vill läsa/skriva ut pressmeddelandet (både det engelska och svenska) klicka här för pdf Länk till annan webbplats. (pdf, 37.3 kB)

Publicerad: 2014-10-31 @ 11.31 av Ulrika Andersson
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.